maximbb.sk PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

I Definície

 1. Zmluvnými stranami zmlúv o poskytovaní elektronických služieb sú: Partnerská reštaurácia a zákazník, ktorý realizuje objednávku v partnerskej reštaurácii podľa vlastného výberu.
 2. Partnerská reštaurácia - Pavlovičová Tatiana, Senická cesta 4553/28, 97401 Banská Bystrica, SK, daňové identifikačné číslo (DIČ): 1034171204, , IČO: 47762705 Obchodný sprostredkovateľ, ktorým je spoločnosť Restaumatic s.r.o., 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Kmeťova 1572/13, daňové identifikačné číslo (DIČ): SK2121718819, Identifikační Číslo Osoby (IČO: 54546907), koná v mene a na účet partnerskej reštaurácie a je oprávnený prijímať vyjadrenia vôle, prijímať plnenia a uzatvárať zmluvy v mene a na účet partnerskej reštaurácie v rámci informačného systému na vybavovanie gastronomických objednávok fungujúceho pod názvom Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com.
 3. Zákazník - fyzická osoba (vrátane spotrebiteľa), ktorá dovŕšila 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony, alebo právnická osoba či organizačná zložka s právnou subjektivitou. Zákazníkom môže byť fyzická osoba, ktorá dovŕšila 13 rokov, ale nedovŕšila 18 rokov, pokiaľ môže nadobúdať práva a môžu sa na ňu vzťahovať povinnosti v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, t. j. v nevýznamných záležitostiach každodenného života, ktorá zadá objednávku prostredníctvom webovej stránky partnerskej reštaurácie.
 4. Používateľ - fyzická osoba s aspoň obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony, právnická osoba alebo subjekt s právnou subjektivitou, ktorý používa informačný systém.
 5. Sprostredkovateľ - Restaumatic s.r.o., 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Kmeťova 1572/13, daňové identifikačné číslo IČO: 54 546 907, DIČ: 2121718819, IČ DPH: SK2121718819, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košice, X. zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Košiciach I (oddiel Sro, vložka 53972/V), ktorá je zároveň poskytovateľom informačného systému fungujúceho pod názvom Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com, konajúca výlučne v mene a na účet partnerskej reštaurácie.
 6. Informačný systém - softvér používaný partnerskou reštauráciou, prostredníctvom ktorého si zákazník môže objednať produkty a služby ponúkané partnerskou reštauráciou pod názvom Skubacz.pl a/alebo Restaumatic.com. Tento pojem zahŕňa webovú stránku, kartu Aktívne menu, službu QR Waiter a mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej môže zákazník zadávať objednávky.
 7. Objednávka - právny úkon vykonaný prostredníctvom informačného systému, pri ktorom zákazník vyjadruje vôľu kúpiť si objednané produkty a služby v súlade s ich opisom a cenou.
 8. Platba - úkon zaplatenia ceny za objednávku zvoleným spôsobom špecifikovaným v nariadeniach pri zadávaní objednávky.
 9. Správca osobných údajov - Partnerská reštaurácia Pavlovičová Tatiana, Senická cesta 4553/28, 97401 Banská Bystrica, SK, daňové identifikačné číslo (DIČ): 1034171204, IČO: 47762705
 10. Spracovateľ osobných údajov - Restaumatic s.r.o., 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Kmeťova 1572/13, daňové identifikačné číslo IČO: 54 546 907, DIČ: 2121718819, IČ DPH: SK2121718819, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Košice, X. zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Košiciach I (oddiel Sro, vložka 53972/V), e-mail: contact@restaumatic.

II Všeobecné ustanovenia

 1. Tento dokument je nariadením o službách poskytovaných elektronickými prostriedkami.
 2. Nariadenia sú určené všetkým používateľom a zákazníkom, ktorí používajú informačný systém.
 3. Sprostredkovateľ, partnerská reštaurácia, používateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať všetky ustanovenia nariadení.
 4. Všetky informácie obsiahnuté a zobrazené prostredníctvom informačného systému, ktoré sa týkajú tovaru a služieb vrátane ich cien, nepredstavujú obchodnú ponuku, ale výzvu na uzavretie zmluvy uvedenej.
 5. Používateľ alebo zákazník nesmie používať informačný systém spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom či dobrými mravmi alebo porušuje oprávnené záujmy partnerskej reštaurácie a sprostredkovateľa. Zákazník a používateľ najmä nepodniknú žiadne kroky, ktoré by mohli partnerskej reštaurácii alebo sprostredkovateľovi spôsobiť akékoľvek škody na majetku alebo dobrom mene.
 6. Používateľ a zákazník nesmú na webovej lokalite zverejňovať nezákonný obsah.
 7. Používateľ sa stáva zákazníkom v okamihu zadania objednávky.
 8. Zákazník vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol v objednávkovom formulári, najmä adresa a e-mailová adresa, sú presné, správne a úplné. V prípade uvedenia nepravdivých údajov alebo zákazníkovi nepatriacich údajov môže partnerská reštaurácia o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľa, ktorý môže objednávku zákazníka bezodkladne odstrániť a informovať príslušné štátne orgány.
 9. Ak sa v dôsledku nezákonného použitia údajov zákazníka uskutočnia transakcie s použitím jeho údajov, partnerská reštaurácia a sprostredkovateľ sú zbavení zodpovednosti, ak zákazník neoznámil partnerskej reštaurácii nezákonné použitie svojich údajov bezodkladne po zistení tejto skutočnosti.
 10. Vyjadrenie súhlasu s dodržiavaním nariadení počas procesu spustenia služby pomocou informačného systému sa rovná úplnému prijatiu podmienok nariadení bez potreby vypracovania dodatočnej zmluvy.

III Prijímanie a vykonávanie objednávok

 1. Podmienkou využívania služieb informačného systému je prečítanie a vyjadrenie súhlasu s nariadeniami. 
 2. Pri zadávaní objednávky sa zákazník zaväzuje poskytnúť svoje pravdivé a úplné údaje požadované informačným systémom a berie na vedomie, že zadáva objednávku s povinnosťou platby. 
 3. Partnerská reštaurácia si vyhradzuje právo potvrdiť objednávku a správnosť údajov telefonicky alebo e-mailom. V prípade problémov s kontaktovaním zákazníka, neúplných údajov, podozrenia, že údaje nie sú pravdivé, patria tretím stranám alebo akcia zákazníkovi neprináleží, má partnerská reštaurácia právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu.
 4. Ak zákazník zadal objednávku s využitím akcie, zľavy z ceny alebo iného zvýhodnenia, na ktoré nemal nárok, zaväzuje sa zaplatiť plnú cenu. Partnerská reštaurácia má právo počas vykonávania objednávky overiť oprávnenie zákazníka na nákup tovaru a služieb za zvýhodnených podmienok.

IV Technické požiadavky

 1. Aby mohol používateľ a/alebo zákazník prijímať službu, musí byť vybavený vhodnými koncovými zariadeniami (telefón, počítač, tablet) s pripojením na internet.
 2. Používanie systému vyžaduje, aby používateľ a/alebo klient mal zariadenie umožňujúce prístup k internetu, prehliadače Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera v najnovšej možnej verzii.
 3. Podrobné informácie o politike ochrany osobných údajov, najmä o používaní súborov cookie, sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii všetkým používateľom a/alebo zákazníkom na webovej lokalite: maximbb.sk [webové sídlo reštaurácie, záložka Zásady ochrany osobných údajov].
 4. Technickými požiadavkami na správne používanie systému a služieb poskytovaných prostredníctvom neho sú vlastníctvo koncového zariadenia s prístupom k verejnému internetu a webový prehliadač, ako napríklad Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.

V Ďalšie informácie o online objednávkach

 1. Zmluva medzi zákazníkom a partnerskou reštauráciou sa považuje za uzavretú až vtedy, keď partnerská reštaurácia potvrdí zákazníkovi, že prijala objednávku, pričom uvedie čas doručenia alebo vyzdvihnutia objednávky. 
 2. Partnerská reštaurácia a sprostredkovateľ majú právo zrušiť potvrdenú objednávku v nasledujúcich prípadoch: a) porušenie zásad uvedených v bode III nariadení; b) porucha alebo technické či organizačné obmedzenia, ktoré bránia alebo vážne sťažujú vykonanie objednávky; c) nedostatok primeraných zdrojov alebo produktov na vykonanie objednávky, ktorý partnerská reštaurácia nemohla predvídať napriek vynaloženiu náležitej starostlivosti; d) v prípade dôvodných pochybností, že údaje poskytnuté zákazníkom sú nepravdivé, patria tretím osobám, zákazník nemá právnu spôsobilosť v zmysle občianskeho práva. 
 3. Partnerská reštaurácia sa zaväzuje bezodkladne, ak je to možné, zverejniť prostredníctvom informačného systému verejne dostupné informácie o existujúcich obmedzeniach alebo nemožnosti realizácie objednávok.
 4. Partnerská reštaurácia potvrdí prijatie objednávky zobrazením príslušných informácií zákazníkovi na obrazovke zariadenia, na ktorom zákazník zadal objednávku. Okrem toho zákazník dostane správu e-mailom a v osobitných prípadoch aj prostredníctvom textovej správy. Vykonanie jednej z vyššie uvedených činností partnerskou reštauráciou znamená účinné doručenie potvrdenia objednávky zákazníkovi.
 5. Uvedený čas vybavenia objednávky by sa mal považovať za plánovaný a jeho prekročenie o 80 % sa nepovažuje za nesplnenie objednávky a nepredstavuje dôvod na reklamáciu.

VI Spôsoby platby

 1. Pri zadávaní objednávky si zákazník vyberie jeden z dostupných spôsobov platby: v hotovosti, kartou prostredníctvom platobného terminálu partnerskej reštaurácie alebo prostredníctvom internetu (ďalej len "online platby").
 2. Uhradenie platby zákazníkom sprostredkovateľovi prostredníctvom online platby znamená splnenie povinnosti zákazníka.
 3. Ak sa platba uskutoční online, partnerská reštaurácia prijme objednávku za predpokladu, že sprostredkovateľ potvrdí prijatie platby. Doklad potvrdzujúci, že finančné prostriedky boli pripísané na účet zákazníka, nie je postačujúci. Ak partnerská reštaurácia zruší objednávku zaplatenú prostredníctvom online platby, sprostredkovateľ vráti platbu v mene partnerskej reštaurácie.
 4. Príkaz na vrátenie platby sprostredkovateľom sa uskutoční najneskôr do 72 hodín, pričom dni pracovného pokoja môžu túto lehotu predĺžiť, odo dňa prijatia informácie o zrušení objednávky a príkazu na vrátenie finančných prostriedkov sprostredkovateľom. Dátum vrátenia je dátum, kedy sprostredkovateľ predloží príkaz na vrátenie dlžnej sumy prevádzkovateľovi platobného systému. 
 5. Ak zákazník zadá objednávku s platbou v hotovosti, za vrátenie finančných prostriedkov zodpovedá partnerská reštaurácia a sprostredkovateľ nezodpovedá za vrátenie prostriedkov partnerskou reštauráciou.
 6. Sprostredkovateľ ako partner prevádzkovateľa online platobného systému a prevádzkovateľ online platobného systému si vyhradzujú právo odmietnuť spracovanie platieb uskutočnených zákazníkom, najmä ak existujú pochybnosti o zákonnosti transakcie, za ktorú sa platba uskutočňuje, alebo o zákonnosti samotnej platby.  Sprostredkovateľ a/alebo prevádzkovateľ online platobného systému môžu platbu z uvedených dôvodov zamietnuť.
 7. Sprostredkovateľ a prevádzkovateľ online platobného systému nezodpovedajú za oneskorenie prevodu platieb alebo autorizačných odpovedí spôsobené dôvodmi, ktoré vznikli po zadaní platobného príkazu zákazníkom, ani za neuskutočnenie alebo oneskorenie prevodu splatných finančných prostriedkov alebo overenia údajov, spôsobené najmä uvedením nesprávnych alebo neúplných údajov zákazníka, ktoré bráni vykonaniu platobnej operácie, ako aj za oneskorenie spôsobené inými udalosťami, ktoré sprostredkovateľ alebo prevádzkovateľ online platobného systému nemôžu ovplyvniť.  
 8. Partnerská reštaurácia vydá zákazníkovi príslušné doklady potvrdzujúce predaj v lehote stanovenej zákonom.  
 9. V prípade otázok alebo nejasností by mal zákazník kontaktovať partnerskú reštauráciu telefonicky alebo e-mailom. 

VII Právo zákazníka odstúpiť od zmluvy 

 1. Pred vybavením objednávky partnerskou reštauráciou môže zákazník bez udania dôvodu od dohody odstúpiť, pričom toto právo si môže uplatniť až do chvíle, keď partnerská reštaurácia začne s realizáciou objednávky.
 2. Za účelom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy sa zákazník zaväzuje informovať o tom partnerskú reštauráciu bezodkladne po odoslaní objednávky, najneskôr však do jej realizácie zo strany partnerskej reštaurácie, a to jednoznačným telefonickým oznámením partnerskej reštaurácii. Po uplynutí tejto doby nie je možné objednávku zrušiť ani zmeniť, pokiaľ s tým partnerská reštaurácia nesúhlasí. Informovanie partnerskej reštaurácie o úmysle odstúpiť od zmluvy e-mailom nie je dostatočné na účinné odstúpenie od zmluvy.
 3. Ak zákazník vykonal platbu online, finančné prostriedky mu budú sprostredkovateľom vrátené bezodkladne po prijatí príkazu na vrátenie peňazí od partnerskej reštaurácie, najneskôr však do 14 pracovných dní.

VIII Duševné vlastníctvo a licencie

 1. Rozloženie informačného systému, obsah a zdrojový kód sú chránené poľským a medzinárodným autorským právom.
 2. Sťahovanie obsahu z informačného systému a jeho kopírovanie je povolené len na súkromné účely, aby ste sa lepšie oboznámili s informáciami.
 3. Žiadna časť informačného systému vrátane týchto nariadení sa nesmie šíriť a/alebo reprodukovať bez vedomia vlastníka.

IX Reklamácie

 1. Reklamácie týkajúce sa objednávky, predloženej ponuky a dodávok by mali byť adresované priamo partnerskej reštaurácii, ktorej sa reklamácia týka. Sprostredkovateľ neposudzuje reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných reštauráciou.
 2. Reklamáciu týkajúcu sa služieb reštaurácie bude reštaurácia posudzovať bezodkladne, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia.
 3. Reklamáciu týkajúcu sa služieb sprostredkovateľa bude sprostredkovateľ posudzovať bezodkladne, najneskôr však do 14 pracovných dní odo dňa prijatia oznámenia.
 4. Reklamácia by mala obsahovať údaje zákazníka, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum zadania objednávky, dátum vybavenia objednávky, uvedenú adresu doručenia, prihlasovacie meno zákazníka a podrobný opis reklamácie.
 5. Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných sprostredkovateľom je potrebné zasielať e-mailom na adresu contact@restaumatic.com alebo písomne na adresu Restaumatic.com, t. j. Restaumatic s.r.o. 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto Kmeťova 1572/13
 6. Reklamácie týkajúce sa služieb poskytovaných reštauráciou je potrebné zasielať e-mailom na adresu ** rpavlovic33@gmail.com**.
 7. Ak sú údaje alebo informácie uvedené v reklamácii neúplné alebo je potrebné ich bližšie vysvetliť, reštaurácia a/alebo sprostredkovateľ si pred posúdením reklamácie vyžiada ich doplnenie. Lehota na posúdenie reklamácie sa predlžuje dovtedy, kým zákazník, ktorý reklamáciu podal, údaje nedoplní.
 8. Sprostredkovateľ reklamáciu posúdi do 14 dní odo dňa jej prijatia v správnej forme. Sprostredkovateľ môže odmietnuť posúdiť reklamácie podané po uplynutí 90 dní od zverejnenia dôvodov reklamácie.
 9. Rozhodnutie o reklamácie podanej sprostredkovateľovi sa zasiela len na poštovú adresu alebo e-mailovú adresu uvedenú v samotnej reklamácii.

X Pridávanie recenzií/komentárov

 1. Partnerská reštaurácia poskytuje zákazníkovi možnosť zhodnotiť výkon a dodávku najmä prostredníctvom možnosti poskytnúť spätnú väzbu na reštauráciu.
 2. Recenzie sú viditeľné pre verejnosť spolu s menom zákazníka.
 3. Meno sa preberá z objednávky, ktorú si zákazník objednal.
 4. Pridaním názoru zákazník vyhlasuje, že si je vedomý, že názory nie sú anonymné.
 5. Názor môže zákazník kedykoľvek vymazať. Na to je potrebné zaslať e-mail na e-mailovú adresu partnerskej reštaurácie.

XI Ochrana osobných údajov

 1. Podrobné informácie o pravidlách spracúvania osobných údajov sa nachádzajú na karte Ochrana osobných údajov/ochrana súkromia.

XII Opis rizika

Sprostredkovateľ informuje o osobitných rizikách spojených s používaním služieb poskytovaných elektronicky sprostredkovateľom používateľmi a zákazníkmi v rámci používania elektronických služieb. Informácie sa týkajú rizík, ktoré sprostredkovateľ identifikuje ako potenciálne hrozby, ktoré by sa mali zohľadniť napriek bezpečnostným systémom chrániacim infraštruktúru pred neoprávneným vplyvom tretích strán: 1. možnosť prijatia spamu, t. j. nevyžiadaných reklamných (komerčných) informácií zasielaných elektronicky, 2. možnosť pôsobenia škodlivého softvéru (malvér, softvérové červy) v sieťovom prostredí, ktorý sa šíri prostredníctvom replikácie kódu, 3. možnosť narušenia bezpečnosti s cieľom získať osobné a dôverné informácie, a tak ukradnúť identitu, prostredníctvom zasielania falošných elektronických správ, ktoré sa podobajú na skutočné správy, 4. možnosť neoprávneného odpočúvania spočívajúca v použití počítačového programu, ktorého úlohou je zachytávať a prípadne analyzovať údaje prúdiace v sieti (spyware), 5. inštalácia softvéru na používanie služieb z iných zdrojov, ako sú zdroje autorizované poskytovateľom služieb, ktoré napriek opatreniam prijatým na minimalizáciu možnosti zdieľania verzií softvéru upravených tretími stranami môžu obsahovať škodlivý softvér.

XIII Záverečné ustanovenia

 1. V záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito nariadeniami, sa uplatňujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.  
 2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať nariadenia bez toho, aby o tom informoval zákazníkov. Zmena nariadení nadobúda účinnosť do 2 dní odo dňa jej uverejnenia. Neakceptovanie novej verzie nariadení znamená nemožnosť používať webovú stránku.  
 3. Tieto nariadenia nevylučujú ani neobmedzujú práva zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, ktoré mu prináležia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto nariadení a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré priznávajú práva spotrebiteľom, majú prednosť tieto ustanovenia.
 4. V rámci používania služieb nesmie používateľ a zákazník poskytovať nezákonný obsah vrátane: a) informácií a údajov vytvorených spôsobom, ktorý vytvára riziko narušenia informačnej bezpečnosti alebo stability systému; b) informácií, ktoré porušujú práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv na ochranné známky sprostredkovateľa a partnerskej reštaurácie alebo tretích strán; c) iných informácií a údajov, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Stav ku dňu 2024-07-22